top of page
viršus

Naudojimosi sąlygos

 

Naudodamiesi interneto svetaine www.vienaspasaulis.lt (toliau – Interneto svetainė), Jūs sutinkate su šiomis Naudojimosi sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis. Jums neleidžiama naudotis Interneto svetaine, jeigu Jūs dėl kokios nors priežasties nenorite arba negalite sutikti su šiomis Naudojimosi sąlygomis. Prieš jungdamiesi prie Interneto svetainės ar prieš naudodamiesi Interneto svetaine, atidžiai perskaitę šį dokumentą paspauskite „Sutinku“ bei patvirtinkite savo amžių. Jeigu dėl kokios nors priežasties Jūsų netenkina Interneto svetainė, ja nesinaudokite.

Interneto svetainė skirta naudoti asmeniniais, nekomerciniais tikslais tik tose valstybėse ir teritorijose, kuriose alkoholinių gėrimų vartojimas yra teisėtas, ir tik tiems asmenims, kuriems įstatymai leidžia vartoti gėrimus, savo sudėtyje turinčius alkoholio.

Prašome nedelsiant išeiti iš Interneto svetainės, jeigu nesutinkate su šiomis Naudojimosi sąlygomis, jeigu esate teritorijoje, kurioje alkoholio vartojimas yra neteisėtas, jeigu Jūsų amžius neatitinka Jūsų gyvenamosios vietos valstybės arba Jūsų buvimo vietos valstybės ar teritorijos įstatymų nustatyto amžiaus, nuo kurio alkoholio vartojimas yra teisėtas, jeigu lankotės Interneto svetainėje būdami valstybėje ar teritorijoje, kurioje naudotis Interneto svetaine draudžiama, arba jeigu Jūsų gyvenamosios vietos valstybėje arba Jūsų buvimo vietos valstybėje ar teritorijoje yra priimti kiti galiojantys įstatymai, kuriais prisijungimas prie šios Interneto svetainės neleidžiamas.

Kaip socialiai atsakinga alkoholinių gėrimų gamintoja ir pasaulinio lygmens stipriųjų gėrimų rinkos veikėja, Bendrovė skatina visus savo esamus ir būsimus vartotojus atsakingai vartoti alkoholinius gėrimus. Mėgaudamiesi mūsų šlove ir istorija, pasirūpinkite, kad alkoholinius gėrimus vartotumėte atsakingai, vengtumėte perteklinio alkoholinių gėrimų vartojimo ir vartotumėte mūsų produktus tik nuosaikiai.

 

Pakeitimai

Bendrovė gali bet kada pakeisti šias naudojimosi sąlygas, atsižvelgdama į teisės aktų pakeitimus, taip pat įgyvendindama naują rinkodaros ar prekybos politiką ar kitus Bendrovėje diegiamus reikšmingus pakeitimus. Tokie pakeitimai įsigalios, kai pakeistos Naudojimosi sąlygos bus paskelbtos Interneto svetainėje. Jeigu Jūs nesutinkate su pakeistomis Naudojimosi sąlygomis arba negalite jų laikytis, Jūsų vienintelė turima galimybė yra nustoti lankytis Interneto svetainėje. Laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Naudojimosi sąlygomis, jeigu, paskelbus pakeitimus Interneto svetainėje, Jūs ir toliau joje lankotės.

 

Naudojimasis interneto svetaine

Naudotis interneto svetaine leidžiama laikinai ir neatlygintinai, o UAB Vienas pasaulis pasilieka teisę (bet ne pareigą) pašalinti arba pakeisti Interneto svetainės turinį, taip pat sustabdyti arba vienašališkai nutraukti Interneto svetainės palaikymą be išankstinio pranešimo. Bendrovė neatsako už Interneto svetainės neprieinamumą kuriuo nors metu ir pasilieka teisę savo nuožiūra sustabdyti, sulaikyti arba pertraukti visą ar dalį teikiamos informacijos arba Interneto svetainės prieinamumą.

 

Intelektinės nuosavybės teisės

UAB Vienas pasaulis  priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės ir duomenų bazių teisės, susijusios su Interneto svetaine, taip pat Interneto svetainėje paskelbta medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant, programinę įrangą, paveikslėlius ir nuotraukas, prekių ženklus, paslaugų ženklus, dizainus, logotipus, tekstus, vaizdus, reklaminius šūkius, formas, spalvas, meno kūrinius, garso, skaitmeninę ir vaizdo medžiagą, regimąsias savybes, programinę įrangą ir kt. (toliau – Medžiaga). Teises į Medžiagas saugo atitinkami teisės aktai; jos gali būti įregistruotos ir kurioje nors valstybėje ar teritorijoje. Jūs galite peržiūrėti Interneto svetainę ir pasidaryti Medžiagos spausdintinę kopiją tik savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui teisėtais tikslais. Bet kokių kitų kopijų darymas ar naudojimas kitais formatais yra draudžiamas ir gali pažeisti galiojančius įstatymus ir teisės aktus. Jūs neturite teisės adaptuojant perdaryti, platinti, trečiajai šaliai perduoti, pakeisti, viešai paskelbti, atgaminti, bendrinti, išverčiant perkelti, persiųsti, komerciniais ar kitais naudos gavimo tikslais naudoti Medžiagos be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo, kuris gali būti ir atsisakytas duoti. Jūs negalite pakeisti ar pašalinti iš Interneto svetainėje esančios Medžiagos pranešimų apie autorių teises, nuosavybės teises ir kt. Nė vienas Interneto svetainėje paskelbtas teiginys negali būti aiškinamas kaip netiesiogiai ar kitaip suteikiantis leidimą ar teisę naudoti kokį nors prekės ženklą ar kitas intelektinės nuosavybės teises, paskelbtas šioje Interneto svetainėje, be raštiško Bendrovės leidimo.

Savininko, turinčio teises į mūsų Interneto svetainės Medžiagą, statusas visais atvejais turi būti patvirtintas. Bendrovė įgyvendins savo intelektinės nuosavybės teises įstatymų leidžiama apimtimi, taip pat reikšdama ieškinius civilinio ir (arba) baudžiamojo proceso tvarka dėl neteisėto naudojimo. Visos teisės saugomos.

 

Mūsų atsakomybė

Interneto svetainė skirta suaugusiesiems, gyvenantiems valstybėje ar teritorijoje, kurioje alkoholio vartojimas yra leidžiamas. Bendrovė sąmoningai nerenka informacijos iš nepilnamečių asmenų, taip pat sąmoningai nereklamuoja ir nenukreipia Interneto svetainės ir savo produktų ar paslaugų nepilnamečiams asmenims ar į valstybę ar teritoriją, kurioje Interneto svetainė ar jos produktai yra draudžiami.

Interneto svetainė pateikiama tokia, kokia yra, ir tiek, kiek prieinama, todėl Jūs naudojatės Interneto svetaine visais atžvilgiais prisiimdami visą riziką ir atsakomybę be jokių garantijų, išlygų ar sąlygų suteikimo dėl jos tikslumo ir patikimumo, taip pat nesuteikiant, be kita ko, perkamumo, tinkamumo konkrečiai paskirčiai ar intelektinės nuosavybės teisių nepažeidimo garantijų. Bendrovė neteikia jokių numanomų ar aiškių pareiškimų ar garantijų dėl Interneto svetainės veikimo ar dėl Interneto svetainėje skelbiamos informacijos, turinio ar produktų.

Interneto svetainės Medžiaga teikiama ne reklamos, o informacijos suteikimo tikslais. Teisės aktų leidžiama apimtimi Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudinius, specialiuosius ar šalutinius nuostolius, žalą ar galimybių praradimą, atsiradusius Jums naudojantis Interneto svetaine, kuriomis nors jos paslaugomis ar informacija, prieinama Interneto svetainėje ar per ją, neatsižvelgiant į tai, ar tokie nuostoliai, žala, išlaidos ar galimybių praradimas įvyko dėl aplaidumo ir ar Bendrovė buvo apie tai informuota. Bendrovė atsako už tokius nuostolius, žalą, išlaidas ir galimybių praradimą, jeigu tai įvyksta dėl didelio aplaidumo ar tyčios. Jūs sutinkate UAB Vienas pasaulis, jos akcininkams, direktoriams ir (arba) darbuotojams, atstovams, susijusiems asmenims, konsultantams, interneto svetainės prieglobos paslaugos teikėjui ar bet kuriai trečiajai šaliai, kokiu nors būdu dalyvaujančiai kuriant ir prižiūrint Interneto svetainę, atlyginti visus nuostolius, atsiradusius Jums naudojantis Interneto svetaine.

Bendrovės atsakomybė už nuostolius, žalą, išlaidas ar galimybių praradimą pagal ieškinio, pareikšto dėl naudojimosi Interneto svetaine ir (arba) šiomis Naudojimosi sąlygomis, pagrindą bet kuriuo atveju neviršys iš viso 100 EUR, ir tokio žalos atlyginimo pakankamumą Jūs patvirtinate sutikdamas su šiomis Naudojimosi sąlygomis. Kadangi kai kuriose jurisdikcijose atsakomybės ar žalos atlyginimo netaikymas ar apribojimas yra neleidžiamas, Bendrovė turi teisę apriboti ir (arba) netaikyti žalos atlyginimo ir atsakomybės didžiausia leistina teisės aktų nustatyta apimtimi.

 

Jūsų atsakomybė

Jūsų atsakomybė Interneto svetainėje peržiūrint ir (arba) atsisiunčiant Medžiagą yra pasirūpinti savo įrenginio apsauga įdiegiant (ir atnaujinant) virusų patikros programinę įrangą, taip pat užtikrinti tokios programinės įrangos suderinamumą su savo įrenginiu.

 

Dalumas

Jeigu kuri nors šios sutarties nuostata prieštarautų įstatymams arba viešajai tvarkai, būtų pripažinta negaliojančia kompetentingo teismo priimtu galutiniu sprendimu arba netektų teisinės galios dėl kitos priežasties, tokia negaliojanti ar teisinės galios netekusi nuostata neturės jokio poveikio kitų sutarties nuostatų galiojimui ir bus aiškinama vadovaujantis šalių ketinimais didžiausia leistina galiojančių įstatymų nustatyta apimtimi.

 

Interneto svetainėje skelbiama informacija

Interneto svetainėje skelbiamą informaciją, prieš atlikdami veiksmus tokios informacijos pagrindu ar prieš ja remdamiesi, Jūs turėtumėte patikrinti kreipdamiesi į atitinkamas nepriklausomas šalis ir (arba) institucijas. Jokia informacija negali būti laikoma patarimu. Bendrovė negarantuoja, kad Interneto svetainės turinys bus tikslus, nors ir yra imtasi tam tikrų veiksmų siekiant užtikrinti visos skelbiamos informacijos tikslumą.

 

Interneto svetainių nuorodų skelbimas

Jokia hipertekstinė nuoroda iš kitų interneto svetainių į Interneto svetainę neskelbiama be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo. Jeigu Interneto svetainėje yra patalpintos nuorodos į kitas interneto svetaines, šios nuorodos yra tik informacinio pobūdžio. Bendrovė nekontroliuoja šių interneto svetainių turinio ir neprisiima jokios atsakomybės nei už šias interneto svetaines, nei už nuostolius ar žalą, galinčią atsirasti naudojantis šiomis interneto svetainėmis.

 

Jus identifikuojančių duomenų tvarkymas

Identifikuojamieji duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti Interneto svetainei tik savo paties pageidavimu (toliau – Duomenys), bus tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Tam tikrais atvejais Jūsų gali būti paprašyta, kad pateiktumėte tokius Duomenis kaip Jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, taip pat kitą Interneto svetainės puslapiuose prašomą pateikti informaciją. Jūs galite bet kada atsisakyti suteikti tokius Duomenis, ir Jūs suprantate, kad kai kurie įrankiai tokio atsisakymo atveju gali būti neprieinami.

Duomenys, kuriuos mes renkame iš Jūsų, turi būti tvarkomi sąžiningai ir teisėtai, nepažeidžiant asmenų teisių.

 

Informacijos naudojimo būdai

Mes naudojame apie Jus saugomą informaciją šiais tikslais:

Naudojimosi Interneto svetaine tikslais: siekiant užtikrinti, kad mūsų Interneto svetainėje esantis turinys būtų pateiktas Jums kuo efektyviau. Mes taip pat galime naudoti informaciją vidinės rinkodaros analizei (pvz., srautui į konkrečias Interneto svetainės vietas nustatyti).

Rinkodaros informacijos teikimo tikslais: siekiant suteikti Jūsų prašomos arba, mūsų nuomone, Jus galinčios dominti informacijos apie mūsų produktus ar paslaugas, taip pat apie mūsų antrinių įmonių, filialų ir pagrindinės bendrovės ar su jomis susijusių įmonių produktus ir paslaugas, jeigu Jus sutikote, kad su Jumis būtų susisiekta tokiais tikslais. Apie tai, ar Jūs pageidaujate gauti tokios informacijos, Jūs galėsite nurodyti pirmą kartą teikdami mums asmeninę informaciją. Tokių pranešimų Jūs galėsite bet kada atsisakyti susisiekę su mumis.

Sandorių tikslais: siekiant įvykdyti savo įsipareigojimus pagal mūsų su Jumis sudarytas sutartis.

Sąveikiųjų funkcijų tikslais: siekiant leisti Jums dalyvauti naudojantis sąveikiosiomis mūsų paslaugos funkcijomis, jeigu Jūs pasirinkote tokią galimybę.

 

Jūsų informacijos atskleidimas

Mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją trečiosioms šalims tik teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų teikiami mums Duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikia įgyvendinti tikslus, kuriais informacija buvo renkama, arba tiek, kiek numato įstatymai. Jums suteikiama teisė bet kada susipažinti, keisti ir nesutikti su Duomenų tvarkymu, taip pat suteikiamos ir kitos teisės, nustatytos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2016/679 dėl privačių duomenų apsaugos. Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, galite bet kada su mumis susisiekti elektroniniu saulius.d@vienaspasaulis.lt

 

Informacija, kurią mes galime rinkti iš Jūsų (slapukai)

Mes galime rinkti ir tvarkyti šiuos duomenis apie Jus:

Duomenis apie Jūsų lankymąsi mūsų Interneto svetainėje, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, srauto duomenis, buvimo vietos duomenis, naudojimosi internetu įvykių žurnalų ir kitus ryšių duomenis, ar to reikėtų saviems ar kitiems tikslams, taip pat apie išteklius, prie kurių Jūs jungiatės.

Duomenis, kuriuos Jūs pateikiate pildydami Interneto svetainėje esančias formas. Tai yra informacija, pateikta registruojantis naudotis mūsų Interneto svetaine, užsisakant mūsų paslaugą, skelbiant medžiagą ar kreipiantis dėl kitų paslaugų. Mes taip pat galime Jūsų paprašyti suteikti tam tikros informacijos, kai Jūs dalyvaujate Bendrovės remiamame konkurse ar pardavimo skatinimo kampanijoje, taip pat kai Jūs pranešate apie problemą, kilusią naudojantis mūsų Interneto svetaine.

Jūs taip pat turite galimybę pasirinkti, kad Jums toliau būtų siunčiama informacija apie, mūsų nuomone, Jus galinčius dominti produktus, atitinkamai pareikšdami savo sutikimą puslapyje, kuriame pateikiate savo asmeninę informaciją.

 

Taikytina teisė

Interneto svetainė buvo sukurta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kurie ir bus jai taikomi. Naršydami Interneto svetainėje ir naudodamiesi Interneto svetaine (taip pat, be kita ko, joje esančia informacija, skelbdami tokią informaciją ir atlikdami kitus su Interneto svetaine susijusius veiksmus), Jūs sutinkate su Latvijos Respublikos įstatymų taikymu. Jeigu Jums kyla abejonių dėl to, ar nepažeidžiate galiojančių teisės aktų, mes primygtinai Jus raginame tokiais atvejais pasitarti su profesionaliais teisininkais, nes tai yra Jūsų pareiga.

 

Visas susitarimas

Šios naudojimosi sąlygos pakeičia visas ankstesnes tarp Jūsų ir UAB Vienas pasaulis sudarytas sutartis, įsipareigojimus, pareiškimus, garantijas, patvirtinimus ir susitarimus.

 

Lankymasis interneto svetainėje esant užsienio jurisdikcijoje

Tiek, kiek interneto svetainę galima peržiūrėti esant kokioje nors užsienio jurisdikcijoje, ir tiek, kiek naršyti Interneto svetainėje yra Jūsų asmeninis pageidavimas ir iniciatyva, Jūs įsipareigojate ir sutinkate laikytis savo gyvenamosios vietos ir (arba) prisijungimo prie Interneto svetainės vietos valstybės ar teritorijos teisės aktų. Prisijungdamas prie Interneto svetainės užsienio jurisdikcijoje, Jūs prisiimate visą su tuo susijusią riziką. Jūs prisiimate visas tiesiogines ir netiesiogines pasekmes bei atsakomybę, atsiradusią pažeidus atitinkamas įstatymų ar teisės aktų nuostatas. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už tokį pažeidimą.

Prisijungdamas prie šios Interneto svetainės, Jūs sutinkate, kad bet koks ginčas, susijęs su šiomis Naudojimosi sąlygomis, būtų sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose, išskyrus išlygas, nustatytas 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo.

Bendrovė neteikia jokio pareiškimo, kad Interneto svetainės Medžiaga ir (arba) naudojimasis Interneto svetaine yra teisėti, tinkami ar prieinami naudoti Jūsų buvimo vietoje, todėl naudotojai, nusprendę prisijungti prie Interneto svetainės savo buvimo vietoje, sutinka tai daryti savo asmenine iniciatyva ir atsako už nacionalinių ir vietos teisės aktų laikymąsi (be jokių atsakomybės netaikymo ar apribojimo galimybių) vietos įstatymų nustatyta apimtimi.

Interneto svetainėje gali būti nuorodų į produktus ar paslaugas, kurios nėra prieinamos Jūsų gyvenamosios vietos ir (arba) prisijungimo prie Interneto svetainės vietos valstybėje ar teritorijoje. Nuorodos į tam tikrą produktą ar paslaugą nereiškia, kad Bendrovė ketina pasiūlyti tokius produktus ar paslaugas tose valstybėse ar teritorijose.

 

Variacijos

Jums apsilankius Interneto svetainėje, neatšaukiamai laikoma, kad Jūs suprantate ir ketinate laikytis šių Naudojimosi sąlygų tarsi tai būtų parašais patvirtinta rašytinė sutartis.

Pastabos. Jūsų teisės ir pareigos Bendrovės atžvilgiu apima teises ir pareigas uždarosios akcinės bendrovės „Vienas pasaulis“ bei su ja susijusių įmonių, filialų ir antrinių įmonių atžvilgiu, taip pat, jei taikoma šių Naudojimosi sąlygų kontekste, jų akcininkų, direktorių ir (arba) darbuotojų atžvilgiu. Bendrovė šiose Naudojimosi sąlygose pagal kontekstą vadinama „mes“, „mus“, „mūsų“, „savo“.

Šiose Naudojimosi sąlygose „Jūs“, „Jūsų“ ir „savo“ reiškia Interneto svetainės naudotoją.

Bendrovė pasisako už atsakingą alkoholinių gėrimų vartojimą.

Paspausdami sutikimo mygtuką, Jūs patvirtinate, kad Jūs visiškai suprantate visas pirmiau išdėstytas sąlygas ir neatšaukiamai sutinkate jų laikytis.

Nevairuokite išgėrę. Negerkite, jeigu Jūs nesate sulaukęs amžiaus, nuo kurio galiojantys įstatymai Jums suteikia teisę gerti. Prisiminkite, kad nepilnamečiams asmenims vartoti alkoholį yra pavojinga ir kenkia sveikatai, taip pat įvertinkite žalą, kurią perteklinis ar neatsakingas alkoholio vartojimas gali padaryti suaugusiesiems.

curved-arrow-black-png-0.png
bottom of page